Visie en beleid FMGezondheidszorg

Op deze pagina is de ambitie van de beroepsvereniging Facilitair Management Gezondheidszorg omschreven.

Jaarlijks wordt de strategie van FMGezondheidszorg medio november door bestuur en de bestuurscommissie geëvalueerd tijdens de bezinningsdagen. Tijdens deze dagen wordt de balans aan de hand van de visie en benoemde doelstellingen van het voorgaande jaar opgemaakt. Door jaarlijks te beoordelen of wij als beroepsvereniging nog op het goede spoor zitten kunnen wij beter anticiperen op de ontwikkelingen in het dynamische vakgebied en de wensen van onze leden. Jaarlijks worden de resultaten met de leden besproken tijdens de algemene ledenvergadering om vervolgens het beleid voor het komende jaar vast te stellen.

Visie FMGezondheidszorg

De onderstaande visie geeft aan waar FMGezondheidszorg voor wil staan, wat het kernstreven is, en wat de uitgangspunten moeten worden van de wijze waarop FMGezondheidszorg haar streven denkt te verwezenlijken. 

Visie
FMGezondheidszorg is dè beroepsvereniging voor allen die als leidinggevende of staf zijn betrokken op het facilitaire werkveld in de gezondheidszorg (cure, care & comfort).
Steeds meer onderkent de vereniging de verschuiving van de klassieke manier van dienst verlenen naar het regisseren van de facilitaire vraag en behoefte

Missie
Onder de noemer ‘kennis maken = kennis delen’ biedt de vereniging ondersteuning aan haar leden bij de uitvoering van facilitaire werkzaamheden.
Naast de facilitaire staf- en leidinggevenden wil de vereniging een platform zijn voor die leidinggevenden in de zorg die ook verantwoordelijk zijn voor facilitaire behoefte rondom cliënten.

FMGezondheidszorg wil een platform van facilitaire expertise zijn waar leden en bedrijfsleden aan elkaar worden verbonden door kennis met elkaar te maken en kennis met elkaar te delen.

Doelstelling
Door middel van een breed pallet aan contactmomenten geeft de vereniging inhoud aan haar verbindende strategie. Deze contactmomenten kunnen fysiek zijn tijdens landelijke symposia, regionale bijeenkomsten,bedrijfsbezoeken en beurzen en digitaal middels website, e-zine, twitter en facebook.

Principes

Als onderdeel van de visie hebben onderstaande principes betrekking op de normen en waarden die  FMGezondheidszorg nastreeft binnen haar handelen.

  • de wensen en behoeften van onze (bedrijfs)leden staat centraal;
  • een platform bieden waarop leden informatie en ervaringen kunnen uitwisselen met collega’s en bedrijfsleden uit het vakgebied;
  • FMGezondheidszorg wil een informele en gemakkelijk toegankelijke vereniging zijn;
  • de kernactiviteiten van FMGezondheidszorg richten zich voornamelijk op intramurale, aan het primaire proces, ondersteunende diensten;
  • samenwerking met andere beroepsverenigingen.